Състезание по Дейност 8 "Междуучилищни дейности" от проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

1

 

На 17.06.2022 г. се проведе състезание по Дейност 8 "Междуучилищни дейности" от проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” под надслов "Знаем български език". В състезанието участваха по 8 ученици от НУ"Инж. Вълков", гр. Луковит, ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево и ОУ "Васил Левски", с. Торос, включени в допълнително обучение в групи по БЕЛ през учебната 2021/2022 година. Участниците премериха силите си в три кръга, а г-жа Диляна Колева - преподавател по БЕЛ в ПГСС "Сергей Румянцев", гр. Луковит и поетеса прочете свои стихове за деца. Гости на междуучилищната инициатива бяха г-н М. Христов - ст. експерт за организация на СО в РУО, Ловеч и г-жа Стела Любомирова - началник отдел "ОКСМД" в Община Луковит.