ОБЯВА

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИНЖ. ВЪЛКОВ“ -  гр. ЛУКОВИТ

 

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите,  финансирани по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, НУ „Инж. Вълков“, гр. Луковит

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на пълен работен ден /8часа/ за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

 1. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІІ. Области на дейност.

Общи:

 • Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 • Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

2. Специфични:

 • Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 • Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 • Провежда индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 • Организира родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на познанията относно правата и задълженията в образованието;
 • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 • Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 • Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 • Съдейства за включване на родителите на ученици от уязвими групи в цялостния живот и дейност на образователната институция
 • Води дневник за своята работа, както и регистър за учениците и родителите, с които работи;
 • Подпомага съвместната работа между родители и ученици за адаптиране на учениците към образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене
 • Организира дейности с участие на родителите и учениците по честване на празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието
 • Организира и провежда срещи и други дейности, свързани с представянето на програмата, съвместно с родителите на учениците от уязвимите групи, класните ръководители, образователните медиатори, социалните работници, ромските авторитети, лидери на местната общност, представители на неправителствени организации
 • . Извършва други дейности в зависимост от потребностите на родителите
 • . Изготвя план за работа, който се съгласува от директора на училището
 • Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 • Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 • Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 • Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 

 • Изисквания към кандидатите:
 1. Образование: средно
 2. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 3. Необходими лични качества:
 • лоялност към институцията;
 • дискретност;
 • толерантност
 • умения за работа в екип;
 • умения за общуване;
 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
 • умения за мотивация;
 • умения за управление на конфликти;
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • умения за разпределяне на времето.
 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

 

 1. Начин на извършване на подбора:
  Подборът ще бъде извършен на два етапа:
 2. По документи
 3. Събеседване с избраните по документи кандиати

V. Необходими документи:
1. Писмено заявление за кандидатстване;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: 6 месеца
Документи се подават лично или на електронен адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.., като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор"

Срок за подаване на документи: до 15.00 часа на 30.06.2022 г.