Общите условия и Политиката за поверителност

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Начално училище „Инж. Г.И.Вълков“ гр. Луковит 5770, ул. Св.Св.Кирил и Методи 15, тел. 0893328112 се ангажира да осигури достъп до: уебсайта си www.nuvalkov.com

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

  

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайт

Адрес: www.nuvalkov.com

  

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт, поради несъответствието(ята) и/или изключенията описани по-долу

II. Недостъпно съдържание

 

Описание и посочване на несъответствието:

Възможности за избор:

Текстово представяне на нетекстовата информация

Частично съответствие В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи), pdf файлове и инфографики, които предполагат съдържание в графична форма

Алтернативно представяне на записаните аудио материали.

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали

Аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване: 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта с интегрирано аудио.

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо

Изискване: 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване.

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване: 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо.

С изключение на надписи и изображения с текст, текстът може да бъде преоразмерен без помощни технологии до 200% без загуба на съдържание или функционалност.

Изискване 9.1.4.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Не е осигурено, функционалността се осигурява вградено от
всички съвременни браузъри.

Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.

Изискване: 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично

Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.

Изискване: 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения

За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение.

Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс

Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.

Изискване: 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва многоточков курсор.

Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане.

Изискване: 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен

Изискване: 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици

Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация.

Изискване: 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма установени такива случаи

Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови транзакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните:
- Действието на въвеждане на данни е обратимо.
- Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира.
- Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването.

Изискване: 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Чрез сайта не се извършват действия, водещи до правно или финансово обвързване на потребителите

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурено

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурено

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието

В момента няма осигурени такива

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 15.07.2022 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: предстои

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: предстои

  

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта

  

Обратна информация и данни за контакт:

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт:

Начално училище „Инж. Г.И.Вълков“ гр. Луковит 5770, ул. Св.Св.Кирил и Методи 15, тел. 0893328112; уебсайт www.nuvalkov.com

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

Директор – Г. Цветкова

телефон: 0893328112

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: Неприложимо

 

Процедура по прилагане

Постъпили сигнали на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страница се разглеждат по реда на постъпване, но не по-късно 30 дни от датата на постъпването им. В срок 60 дни от датата на разглеждане на постъпилия сигнал, длъжностно(и)то(те) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация, прилагат необходимите мерки, за да приведат съдържанието на интернет страницата към посочения в тази декларация стандарт за осигуряване на достъпно съдържание и/или да посочат достъпни алтернативи за достъп до съдържанието, в случай че то не може да бъде приведено към посочения в тази декларация стандарт, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността.

В случайте, когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на посочения електронен адрес, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.

Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

  

В случай, че Начално училище „Инж. Г.И.Вълков“:

 1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или
 2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)
 

Жалбите могат да се подават по следните начини:
 

 • на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
 • чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ No6, София;
 • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ No6, София-1000

  

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Начално училище „Инж. Г.И.Вълков“ се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, но това не винаги е възможно във всеки един аспект. При затруднения с работата със сайта или ако част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато. Начално училище „Инж. Г.И.Вълков“ се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатирани несъответствия с изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на уебсайта вследствие на съществено преработване на неговото съдържание: 23.04.2023г.„

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОТО И БЕЗПРОБЛЕМНО СЪРФИРАНЕ

ПРАВИЛА,  КОИТО ЩЕ ПОМОГНАТ ЗА БЕЗОПАСНОТО И БЕЗПРОБЛЕМНО СЪРФИРАНЕ НА ВСЕКИ УЧЕНИК В ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВОТО.

Ето ги и тях:

1. Използвай сигурна парола за профилите си

Употребата на силна и защитена парола е от изключително значение за безопасното ти присъствие в интернет. Препоръчително е тя да съдържа поне 12 символа и да се състои от комбинация от малки и главни букви, цифри, символи и др. Също така да не присъства в правописния речник, да не съдържа лични данни (име, телефон, рождена дата) и да не е създадена с предвидими „трикове“ (пример: h0use).

Сменяй паролата си редовно, не я използвай на няколко места и най-важното – не я записвай никъде и не я споделяй с друг, защото може да попадне в ръцете на злонамерен човек. Силните пароли са трудни за помнене, но от голямо значение.

Ако искаш да тестваш комбинации и да провериш колко са сигурни те, ти предлагаме да го направиш тук. Имайте предвид, че паролата трябва да е измислена, а не актуална на някой от наличните ти профили.

2. Прави редовно архивно копие на информацията си (backup)

Колкото и надеждно да изглежда твоят компютър, той в никакъв случай не е защитен срещу повреди и вируси на 100%. Като поддържаш актуално копие на архивираните ти данни, няма защо да се притесняваш за изгубена информация, независимо от това в какво състояние е устройството ти (било то телефон или лаптоп). Това помага и в случай на загуба или кражба на устройството ти, когато обикновено най-лошото е загубената заедно с него ценна информация.

Архивирането на данни звучи като досадна, сложна и времеемка задача, но всъщност има много услуги, които го предлагат (до някакъв обем и безплатно). Не е сложно, отнема малко време в началото, но след това може да става абсолютно автоматично и да спести много главоболия, включително и при смяна на устройствата. Когато си купиш нов телефон или лаптоп, лесно може да прехвърлиш информацията от стария на новия.

3. Пази се от онлайн вируси

В онлайн пространството е от голямо значение да се предпазваме от вируси, които могат да ни навредят. Ето няколко ключови подхода за това:

 • Използвай най-актуалната версия на добра и лицензирана антивирусна (и антималуер) програма.
 • Обновявай си операционните системи, приложенията и програмите.
 • Не отваряй съмнителни линкове, реклами и имейли от непознати.
 • Избягвай несигурни мрежи (отворен Wi-Fi).
 • Внимавай при използването на USB флаш памет.
 • И не на последно място –използвай firewall.

4. Информирай се за актуалните измами в интернет пространството, за да не станеш жертва на такава

Понякога по новините или в социалните мрежи споделят за нашумяла измама – препоръчваме ти да не ги игнорираш. Важно е да се информираш, защото измамниците могат да бъдат много изобретателни в лъжите си. Ако предварително знаеш за този тип измама и попаднеш на нея, ще я разпознаеш и избегнеш лесно.

5. Не отваряй съмнителни имейли

Препоръчително е директно да изтриваш съмнителните (т.нар. фишинг) имейли, но ако все пак не си сигурен и ги отвориш – не следвай инструкциите им. Можеш да ги разпознаеш по следните признаци:

 • Липсва поименно обръщение, а имейл адресът на подателя няма общо с името на институцията, от която уж е изпратен имейлът.
 • В имейла те карат спешно да обновиш профила си или да изпратиш лична информация.
 • Имейлът е написан с печатни или правописни грешки.
 • Изискват от теб да последваш линк и да посетиш уеб страница или има прикачен файл, а подателят на имейла е неясен или съмнителен.

6. Внимавай в кои сайтове влизаш

Освен фишинг имейли, съществуват и фишинг сайтове. Принципът им на работа е същият, като гореспоменатия - представят се от името на съществуваща институция като обикновено е копиран и дизайнът на оригиналния сайт. Можем да ги разпознаем по уеб адреса - той също може много да прилича на истинския, но ще има някои разлики.

Друг сигнал е, ако връзката не е сигурна (адресът не започва с https), трябва да си с повишено внимание. За тази цел препоръчваме да инсталираш приставката WOT (Web of Trust) към браузъра на компютъра си. Тя маркира нивото на безопасност на всеки сайт, който се появява.

Когато теглиш файлове, софтуер, игри или друго, също трябва да проверяваш сайтовете, от които смяташ да го направиш - като потърсиш мнения по независими форуми за тези сайтове.

7. Използвай само достоверни източници

Много е важно да можеш да разпознаеш истинските от лъжливите новини, особено по време на ситуация като пандемията с коронавирус. В социалните мрежи ежеминутно се споделят новини от цял свят във връзка с актуалната тема за COVID-19, но каква част от тях са истина и целят да информират хората за случващото се, а не да всяват паника или да получават някаква изгода от това?

Има неща, по които можеш да разпознаеш дали една новина е фалшива:

 • Тиражирана е от съмнителна медия и не може да се намери в авторитетните издания.
 • Написана е неясно и некачествено (напр. с печатни и правописни грешки).
 • Няма снимки, които да докажат написаното, или кадрите са общи и неясни.
 • Позовава се на неконкретни авторитети (напр. „британски учени“).
 • Написаното в интернет и комуникираното по телевизията не винаги е вярно. Хубаво е да проверяваш информацията, особено ако ще я разпространяваш.

8. Внимавай какви приложения си качваш и какъв достъп им даваш

При регистрация внимавай какви данни попълваш и обръщай внимание на политиката за поверителност. Не споделяй лична информация публично (ЕГН, три имена, дата на раждане, адрес, телефонен номер и т.н.). Много често хората не  четат политиката за поверителност и после остават изненадани от информацията, която може да се намери за тях в интернет.

9. Внимавай какъв дигитален отпечатък оставяш

Пробвай да се потърсиш в google и виж какво ще ти излезе. Трябва да знаеш, че сайтовете обикновено предоставят настройки за управление на данните ти, от които можеш да се възползваш.

10. Внимавай с кого и как общуваш

За съжаление онлайн не всеки е този, за когото се представя. Както в ежедневието, така и в интернет – не трябва да общуваш с непознати за теб хора. Тяхната цел може да не е в твой интерес.