Прием на ученици

Приемът в училището се извършва по молба на родителите на децата и учениците.

                 

2024ПРИЕМ В  ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ”ИНЖ. ВЪЛКОВ”

Посещението на ГЗПО е от голямо значение за адаптацията и подготовката на децата за училище. Тази подготовка се осъществява по Програма за ГЗПО в училище. 
В програмата за ГЗПО са включени представи и понятия, които са необходими за детето, за успешното му училищно обучение, като се акцентира върху придобиването на умения за обучение, а не върху самото обучение и ограмотяване, което е задача на началното училище.

                                                    ПРИЕМ В І клас

За учебната 2023/2024 година ще се осъществи прием в две паралелки с класни ръководители:

Пелагия Цветанова Манчева - старши учител - 1а клас 

 Цветанка Томова Петрова- старши учител -  1б клас

                                                           ЗАПИСВАНЕ:

  • Детето се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените срокове.
  •  Записването се извършва след проверка на подадените от родителя (настойника) задължителни документи .

ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:
• Задължителни документи, които трябва да носите при записването, са:
1. Заявление за записване по образец /от канцеларията на училището/.
2. Удостоверение за раждане на детето /копие/ и оригинал за сверяване;
3. Личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
4. Удостоверение за завършена група за задължително предучилищно образование (ГЗПО) или декларация, че детето не е посещавало ГЗПО (за върналите се от чужбина деца).
5. Удостоверение за преместване от детската градина и Лична здравно- профилактична карта (за децата, които вече са отписани от ДГ)

Задължителни документи, които се попълват в училище:
• Заявление за изучаване на учебни предмети като избираеми учебни предмети, факултативни учебни предмети, вид спорт за часа за организиране и провеждане на спортни дейности – по образец
• Декларация за съгласие на родител за обработване на лични данни – по образец

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ СЕ ПРИМЕТ ДО 30 ЮНИ 2024г.