ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 ПОКАНА

за участие в първи  и  втори  етап за учредяване на нов състав на Обществен съвет

в Начално училище " Инж. Георги Иванов Вълков " - гр. Луковит, обл. Ловеч

Ръководството на Начално училище " Инж. Георги Иванов Вълков " - гр. Луковит, Ви кани на събрание за учредяване на нов състав на Обществен съвет, което ще се проведе на 21.11.2022 г. от 16.30 часа в Начално училище " Инж. Георги Иванов Вълков " - гр. Луковит при следния дневен ред:

 1. Първи етап: Избор на двама представители на родителите от всеки клас от 16.00 ч. до 16.30 ч. в класните стаи.
 2. Втори етап: Избор на нов състав на Обществения съвет от избраните по класове представители от 16.30 ч. в учителската стая.

02.11.2022 г.                                                                    от ръководството

гр. Луковит

 

ПОКАНА

ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

при  Начално училище " Инж. Георги Иванов Вълков " - гр. Луковит

 

ъководството на Начално училище " Инж. Георги Иванов Вълков " - гр. Луковит, Ви кани на заседание на ОС, което ще се проведе на 14.10.2022г. от 16.00часа в 

Начално училище " Инж. Георги Иванов Вълков " - гр. Луковит при следния дневен ред:

1. Отчетане на бюджета на Начално училище " Инж. Георги Иванов Вълков " - гр. Луковит за трето тримесецие на 2022г.

2. Разни.

10.10.2022г.                                                                     от ръководството         

гр.Луковит                                                                                                                                                          

 

 

П Р О Т О К О Л

от събрание за учредяване нов състав на Обществения съвет

в НУ"Инж.Георги Ив.Вълков" гр.Луковит

                                                   

 

 

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
 1. Поименен списък на членовете на Обществения съвет при НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит за периода 21.11.2022 г. – 20.11.2025г.:
  • Цецка Петкова Виткова /общественик/ - председател
  • Даниела Найденова Петкова /представител на финансиращия орган/
  • Наталия Николаева Николова – родител /с право на глас при вземането на решения/
  • Таня Николаева Ангелова - /родител/
  • Тонка Христова Зоринова – родител/
 1. Поименен списък на резервните членове на Обществения съвет при НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит:
  • Надя Иванова – представител на финансиращия орган
  • Бистра Радоева Димчева – родител
  • Румяна Росицова Маркова – родител
  • Сара Сергеева Пецева – родител
  • Даниела Миткова Зоринова – родител

 

ПРАВИЛНИК

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

  НА НУ”ИНЖ.ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ” ЛУКОВИТ

       ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО