Проекти

Banner link

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 ПОКАНА

за участие в първи  и  втори  етап за учредяване на нов състав на Обществен съвет в Начално училище " Инж. Георги Иванов Вълков " - гр. Луковит, обл. Ловеч

Ръководството на Начално училище " Инж. Георги Иванов Вълков " - гр. Луковит, Ви кани на събрание за учредяване на нов състав на Обществен съвет, което ще се проведе на 21.11.2019г. от 16.30 часа в Начално училище " Инж. Георги Иванов Вълков " - гр. Луковит при следния дневен ред:

  1. Първи етап: Избор на двама представители на родителите от всеки клас от 16.00 ч. до 16.30 ч. в класните стаи.
  2. Втори етап: Избор на нов състав на Обществения съвет от избраните по класове представители от 16.30 ч. в учителската стая.

11.11.2019г.                                                                      От ръководството

гр. Луковит

 

П Р О Т О К О Л

от събрание за учредяване нов състав на Обществения съвет

в НУ"Инж.Георги Ив.Вълков" гр.Луковит

                                                   

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

  НА НУ”ИНЖ.ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ” ЛУКОВИТ

       ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО