Проект "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"

Начално училище „инж.Георги Иванов Вълков”-гр.Луковит е  бенефициент по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001 – 4.1.03-0176 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”.

Наименование на проекта: „ Ученическите Оскари – диалог между културите в Община Луковит”
Проектът е на стойност 142 488 лв. и ще бъде финансиран от Европейски социален фонд
A name’s of project : “The student’s Oskars – dialogue between cultures in Lukovit municipality”
Продължителност на проекта:от 27.05.2011г. до 27.09.2012г. /16 месеца/ 

Интеграция на децата от етническите малцинства в Начално училище”инж.Георги Иванов Вълков”гр.Луковит, обл. Ловеч

По силата на редица исторически фактори и на базата на жилищното обособяване от близкото минало, значителна част от ромската общност в гр. Луковит живее в т. н. ромски квартал „Изток”, който се намира в близост до НУ „инж. Георги Иванов Вълков”,от където са по-голяма част от учениците в последните години.

Обособеното обучение само на ромски деца е невидима стена между ромите и другите етноси и поражда отчуждаване и изолация.Излизането от гетото, чрез дейности  организирани в среда с неромски деца от другите етноси е попадане в друга социална орбита, социална иновация с трайни последици върху житейската перспектива на ромското дете, взаимно опознаване и участие във взаимната социализация между децата от различните етноси от възможно най-ранна възраст.