Проект "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система"

Начално училище „инж.Георги Иванов Вълков”-гр.Луковит е  бенефициент по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001 – 4.1.03-0176 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”.

Наименование на проекта: „ Ученическите Оскари – диалог между културите в Община Луковит”
Проектът е на стойност 142 488 лв. и ще бъде финансиран от Европейски социален фонд
A name’s of project : “The student’s Oskars – dialogue between cultures in Lukovit municipality”
Продължителност на проекта:от 27.05.2011г. до 27.09.2012г. /16 месеца/ 


Целевите групи включват:

  1. ученици в риск от отпадане от училище и нуждаещи се от интеграционна адаптация в приемното училище СОУ „Алеко константинов”гр.Луковит и училищата, обособили се като ромски, със 100 % НУ”инж.Георги Иванов вълков”гр.Луковит и 91% ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Бежаново, общ.Луковит, ученици от ромски и друг малцинствен произход или 151 ученици, като от тях застрашени от попадане в състояние на изключеност и включени в съответните мерки са 65 ученици
  2. учители – 25 бр. , които се нуждаят от обучение за работа в мултикултурна среда и интерактивни билингвални технологии за усвояване на българския език от деца, за които той не е майчин.

Подпомагане процеса на образователна интеграция и създаване на условия за по-успешна социална и бъдеща трудова реализация на ученици от етнически малцинства чрез подобряване условията за равен достъп до образование и засилване мотивацията за участие в образователния процес
Основни дейности:
1.Организационна – мониторинг и контрол
2.Обучение на учители за работа в мултикултурна среда и интерактивни билингвални технологии
3.Разработване на критерии за Наградния поощрителен фонд за избор на отличило се дете в допълнителните занимания 
4. Създаване на два клуба по интереси - „Култура и традиции на етносите” и „Декупаж”  в 3-те училища
5.Конкурси между 3-те училища с награди – „Ученически Оскари” и традиционни празници на различните етноси с активното участие на родителите 
6.Адаптация на деца в училище, за които българският език не е майчин чрез съвместни познавателни дейности с деца от други етноси – екскурзии с посещение на театър и  музей, исторически места и фестивал „Отворено сърце”гр.Велико Търново
7. Допълнителни занятия с група „Ученици в риск от отпадане” в 3-те училища
8. Изграждане на група за ромски мониторинг и оценка на политиките за интеграция на ромската общност
9.Разработване анкета за ученици и родители от 3-те училища, свързано с културната им идентичност и анализ на резултатите
10.Разработване на Програма за допълнителна работа с деца от ромското малцинство, с отпаднали и необхванати от образователната система деца на територията на Община Луковит 
11.Информационна кампания за етническа толерантност в трите училища
12.Информираност и публичност 
Дейностите по проекта обхващат 151 ученици и   включват два клуба по интереси в 3-те училища – „Декупаж” и „Култура и традиции на етносите” и по една група за допълнителни занимания с децата в риск от отпадане от училище. Провеждат се конкурси на двата клуба и състезания по български език, математика и спортно-логистични игри с поощрителни награди. Организират се изложби, дни на отворените врати и  празници на различните етноси с участието на родители, местни лидери и др.   
Международният ден на толерантността 16 нември 2011г. беше отбелязан с тържествен концерт-спектакъл в трите училища.
Беше изнесена лекция, придружена с презентация  „ Етническа толерантност”. По достъпен за малките ученици начин темата за толерантността беше представена и разгледана, подкрепена с идеята, че трябва да се харесваме такива, каквито сме, да приемеме различието в другия и да бъдем толерантни във взаимоотношенията си. Чувствителни и толерантни към различията на етноса,  ръководителите на клубовете  ,,Култура и традиции на етносите заедно със своите възпитаници, подготвиха песни, танци и театрални сценки. Учениците от Клубовете „Дикупаж” подредиха изложба от изработените от тях предмети.
Децата от ОУ при ДММ поздравиха своите връстници със сценката 
„Градината на народите”.
Макар и за кратко време всички споделиха един свят, изживяха заедно мигове на човешко добруване заедно, без значение от своите различия, начин на мислене и етническа принадлежност.
По повод деня на толерантността дори и най – малките ученици в училището – от подготвителната група се запознаха с темата „ толерантност”. След като бе проведена ситуация, по време на която децата научиха, че всички сме различни, но това не ни пречи да живеем заедно, да учим заедно и да играем заедно. Децата нарисуваха къща на толерантността, в която чрез отпечатъците на ръцете си ще живеят всички деца-малки, големи, бели, черни, ниски и високи, слаби и пълни.
Възпитанието в дух на толерантност започва с обучаването на хората на това, в какво се състоят техните общи права и свободи, за да се осигури осъществяването на тези права, и с поощрение на стремежа към защита на правата на другите. Този празник направи това възможно.
С цел запознаване с националните символи и исторически събития за формиране на национално самосъзнание и гордост се организира еднодневна екскурзия за тритеучилища.
Проведената на 26.11.2011г. екскурзия до гр.София с учениците-участници в Проект”Ученическите Оскари – диалог между културите в Община Луковит” от НУ”Инж.Вълков”,СОУ”Алеко Константинов” – гр.Луковит и ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – с.Бежаново допринесе не само за разнообразяване на ежедневието им, но  спомогна и за излизането на децата от затворената общност, в която живеят. Екскурзията беше много полезна за обогатяване знанията на децата, свързани с географски понятия, исторически места, административни сгради в центъра на столицата на България – град София. Посещението на Природо-научния музей и Зоопарка разшири представите им за животинския и природен свят.
Постановката на Държавния куклен театър „Часовете” даде възможност учениците да се докоснат до театралното изкуство, актьорското майсторството, да проследят със затаен дъх случващото се на сцената, да съпреживеят героите, да усвоят правила за поведение в среда, различна от обичайната за тях.
По време на екскурзията децата не спираха да се учудват, да реагират емоционално, да показват интереса и радостта си от новите преживявания.
През месец май ще бъде организирана екскурзия да гр.Габрово, където учениците ще посетят Дом на хумора и сатирата, Национален музей на образованието и Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра”.През месец юни е предвидена двудневна екскурция до Велико Търново  и участие на фестивала „Оворено сърце”,организирано посещение на крепостта „Царевец” и Архитектурно-музеен резерват „Арбанаси”. Ще бъде направена анкета, свързана с културната идентичност и резултатите и ще бъдат анализирани. Ще бъде разработена Програма за допълнителни занимания и мерки за отпадналите и необхванатите от образователната система деца. Ще се проведе информационна кампания за етническа толерантност. Дейностите по проекта са контролирани и подпомагани от Комитет за ромски мониторинг и оценка. 
През цялото време на реализация на проекта се изпълняват дейности за информиране и публичност – начална и заключителна конференция, табели и табла, дипляни и  публикации за напредъка на проекта.Ще бъдат изработени тениски с визуализацията на проекта и с колажи от творчеството на децата от клуба „Декупаж”.
В съзвучие с философията на промяната в българското училище нараства важността, която то придава на споделените ценности и формирането на обща политика за постигане на качествено образование за всяко дете с отчитане на неговата индивидуалност, етнокултурна идентичност, очаквания, възможности и потребности.Политиките на разнообразие, които допринасят за създаване на среда, която насърчава зачитането и включването, се считат за училището жизненоважни за успеха на неговате образователни планове и стратегия.
Управлението на разнообразието се занимава основно с въпроса, как може училищната общност активно и стратегически да се справя с разнообразието като обективна реалност, така че да постигне целите си. То е „активното и съзнателно развиване на насочен към бъдещето, мотивиран от ценности стратегически комуникационен и управленски процес на приемане и използване на различията и сходствата като потенциал на организацията, процес, който създава добавена стойност” за училището. Процесът на прилагане на управлението на разнообразието е непрекъснат процес на учене в общността, в която работим и живеем. 
Подпомагането на процеса на образователна интеграция сред ромското малцинство като обща цел на проекта ще способства за реализацията на стратегическата цел на ОП за подобряване на човешкия капитал с цел подобряване качеството на живот и специфичната цел на ОП за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование.Проектът попада в четвърта приоритетна ос на ОП  : „Подобряване достъпа до образование и обучение” и в основна област на интервенция „Достъп до образование и обучение за групи в неравностойно положение”. Достъпът до качествено образование е основен фактор за реализация на личността и е начин за преодоляване изолацията и бедността на ромското малцинство. 
Проектът съответства на Националната стратегия за образователна интеграция за правато на равен достъп до качествено образование.
Проектът избягва дублиране с други проекти, а по-скоро позволява надграждане – след реализацията на два проекта в две от трите училища по ОП „Развитие на човешките ресурси”, той осигурява мултиплициращ ефект, включвайки и училището в с.Бежаново, и устойчовост – продължавайки работата с децата в извънкласни, но нови форми и в областта на образователната интеграция, както и работа с деца в риск от отпадане от училище.