Banner link

Проекти

Banner link

Интеграция на децата от етническите малцинства в Начално училище”инж.Георги Иванов Вълков”гр.Луковит, обл. Ловеч

По силата на редица исторически фактори и на базата на жилищното обособяване от близкото минало, значителна част от ромската общност в гр. Луковит живее в т. н. ромски квартал „Изток”, който се намира в близост до НУ „инж. Георги Иванов Вълков”,от където са по-голяма част от учениците в последните години.

Обособеното обучение само на ромски деца е невидима стена между ромите и другите етноси и поражда отчуждаване и изолация.Излизането от гетото, чрез дейности  организирани в среда с неромски деца от другите етноси е попадане в друга социална орбита, социална иновация с трайни последици върху житейската перспектива на ромското дете, взаимно опознаване и участие във взаимната социализация между децата от различните етноси от възможно най-ранна възраст.


В контекста на тези разсъждения трябва да се отбележи приетата"Актуализирана стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, утвърдена от Министъра на образованието, младежта и науката на 04.03.2010 г., със 
Специфични стратегически цели:
- пълноценна интеграция на ромските деца в етнически смесени групи в детските градини и на учениците от ромски произход в класове със смесен етнически състав в интегриращите / приемните/ училища извън ромските квартали; 
- подобряване на материално-техническата база на интегриращите /приемните/ детски градини и училища и подобряване качеството на обучение в тях;
- осигуряване на разнообразни форми на обучение, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на ромските деца и  т.н.
В „Националната програма за по – пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” (решение 45 на МС от 1.02.2011г.) има конкретни мерки, основни и специфични цели, очаквани резултати, източници на финансиране, финансови разчети и периоди на изпълнение.


Чрез Министрество на образованието, младежта и науката в качеството му на Договарящ орган по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”,  финансирана от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Начално училище „Инж.Георги Иванов Вълков”, е бенифициент по проект „Ученическите Оскари – диалог между културите в община Луковит” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03-0176, съвместно с училища СОУ „Алеко Константинов” – гр. Луковит и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Бежаново и в партньорство с Община Луковит.
Общата стойност на проекта е 142 488,59 лв. Период наизпълнение: 16 месеца. Целта на проекта е подпомагане процеса на образователна интеграция и създаване на условия за по-успешна социална и бъдеща реализация на ученици от етнически малцинства чрез подобряване условията за равен достъп до образование и засилване мотивацията за участие в образователния порцес.
Проектът обхваща 151 ученика и от трите училища и включва обучение на учители за работа в мултикултурна среда и интерактивни билингвални технологии, създаване на клубове по интереси „Култура и традиции на етносите” и „Декупаж” , допълнителни занимания с групи „Ученици в риск от отпадане от училище” в трите училища, конкурси между участниците и награден поощрителен фонд, анкети за ученици и родители,свързана с културната им идентичнос, програма за допълнителна работа с отпаднали и необхванати от образователната система деца на територията на община Луковит, кампания за етническа толерантност.Организират се изложби, дни на отворените врати и  празници на различните етноси.Организират се три екскурзии с предвидени посещения на театър,  музеи и исторически места.Дейностите са контролирани чрез група за вътрешен и ромски мониторинг и оценка на политиките за интеграция на ромската общност. През цялото време на реализация на проекта се изпълняват дейности за информиране и публичност – начална и заключителна конференция, табели и табла, дипляни и  публикации за напредъка на проекта.Ще бъдат изработени тениски с визуализацията на проекта и с колажи от творчеството на децата от клуба „Декупаж”. 
Така в творческата дейност се развива не само мисленето, но и фантазията на учениците, изграждат се морални, поведенчески и  изобразителни навици и умения. В съзвучие с философията на промяната в българското училище нараства важността, която то придава на споделените ценности и формирането на обща политика за постигане на качествено образование за всяко дете с отчитане на неговата индивидуалност, етнокултурна идентичност, очаквания, възможности и потребности.Политиките на разнообразие, които допринасят за създаване на среда, която насърчава зачитането и включването, се считат за училището жизненоважни за успеха на неговате образователни планове и стратегия.

Управлението на разнообразието се занимава основно с въпроса, как може училищната общност активно и стратегически да се справя с разнообразието като обективна реалност, така че да постигне целите си. То е активното и съзнателно развиване на насочен към бъдещето, мотивиран от ценности стратегически комуникационен и управленски процес на приемане и използване на различията и сходствата като потенциал на организацията, процес, който създава добавена стойност за училището. Процесът на прилагане на управлението на разнообразието е непрекъснат процес на учене в общността, в която работим и живеем. 
Подпомагането на процеса на образователна интеграция сред ромското малцинство като обща цел на проекта способства за реализацията на стратегическата цел на ОП за подобряване на човешкия капитал с цел подобряване качеството на живот и специфичната цел на ОП за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование.Проектът попада в четвърта приоритетна ос на ОП  : „Подобряване достъпа до образование и обучение” и в основна област на интервенция „Достъп до образование и обучение за групи в неравностойно положение”. Достъпът до качествено образование е основен фактор за реализация на личността и е начин за преодоляване изолацията и бедността на ромското малцинство. 
Проектът съответства на Националната стратегия за образователна интеграция за правато на равен достъп до качествено образование.
Проектът избягва дублиране с други проекти, а по-скоро позволява надграждане – след реализацията на два проекта в НУ „Инж. Вълков” и приемното СОУ „Алеко Конктантинов” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, той осигурява мултиплициращ ефект, включвайки и училището в с.Бежаново, и устойчовост – продължавайки работата с децата в извънкласни, но нови форми и в областта на образователната интеграция, както и работа с деца в риск от отпадане от училище.
С изграждането на атрактивни форми за ангажираност на свободното време на учениците, се постига емоционална привлекателност, която от своя страна води до развитие мисленето на децата, провокира действието им и чрез компетентно педагогическо насочване води до правилно формиране на личността.Една от тези форми е СИП „Фолклор на етносите-Ромски фолклор”, проект на НПО „Амалипе” която се утвърди през годините като успешна, надграждаща знанията и уменията на децата за различните култури и традиции на етносите.
Стремежът на педагогическите кадри в НУ „Инж. Вълков” е да се създава качествена организация на обучението на учениците и съвместно да бъдат потърсени ефективни решения за привличането и задържането им в училище.  Принципната ни позиция е, че трябва да бъде изградена такава училищна среда и осъществени такива взаимодействия,  които да ограничат до минимум отпадането от училище, да осигурят  максимално развитие на потенциала на всяко дете и да гарантират пълноценната му личностна реализация в живота.
Необходимо е по-широко прилагане на специализирани програми за обучение в етническа толерантност на ученици, учители и родители, изучаване на културните особености и обичаите, възпитаващи в толерантност и разбирателство. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване  и духовно развитие на подрастващите и създаване атмосфера на взаимно уважение и разбирателство.
Какво се прави още  на училищно равнище, за да се ограничи явлението „отпадащи ученици”? 
1.Своевременно се идентифицират признаците на изоставане в усвояване на училищния материал и застрашеност от отпадане – диагностициране на явлението „ранен учебен неуспех” и впоследствие осигуряване на допълнително обучение на учениците с цел преодоляване изоставането им  поради недостатъчно владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд.
2. Адекватен анализ и своевременни мерки за привличане и задържане на децата в училище.
3.Осигуряване на педагогическа подкрепа на застрашените от отпадане от страна на учителите и училищното ръководство – условия и организация за преодоляване на изоставането /индивидуален подход, самостоятелна и групова работа, внимателно отношение/, допълнителна образователна подкрепа (за овладяване на български език напр.) за изравняване на стартовите им позиции с тези на останалите деца.
4.Ефективен диалог между училището и  семействата на застрашените от отпадане или вече отпаднали деца чрез:
- системно взаимно информиране за развитието на учениците относно успеха и дисциплината им  в училище, интересите към определени сфери на науката, изкуството или живота, затрудненията при усвояването на учебния материал, здравословни проблеми; сведения за общуването с връстниците; особеностите на характера, на емоционалния облик, условията за ученe в семейството; успехи  и неуспехи извън училище и т.н.
- съвместно вземане на решения, които спомагат за успешното обучение и възпитание на децата;
- оказване на практическа педагогически помощ на родителите при необходимост- инициатива „Училище за родители”;
- привличане на родителите в извънкласната учебно-възпитателна работа с учениците в училището и извън него.
Да не забравяме – родителите са естествените учители на своите деца. Те влияят върху ценностите, начина на мислене, поведението, здравето, самочувствието интелектуалното и духовно обогатяване на личността. 
5.Организиране на различни форми за квалификация на педагогическата колегия в посока работа в многоетническа среда, подкрепа на деца в риск и др.
Това е съществено условие за поддържане на интереса към училище, тъй като училището се персонифицира в учителите. Създаването на добри учители и професионалисти е сложен и дълъг процес. В тази връзка трябва да се помисли не само за квалификацията на  учителите като преподаватели по един или друг предмет, но и относно тяхната способност да влияят на ромските деца в клас, да ги насочват и мотивират за учене. Затова усъвършенстването на квалификацията трябва да включва и определена психологическа подготовка и информираност на учителите по проблемите на възрастовата психология, традициите, историята и културата на ромите.
Да се осъществи специална квалификация на учители по български език за работа в условия на билингвизъм. 
Качеството на образователния процес на децата-билингви , трябва да е съобразено със спецификата на историята и културата на ромите, за да може  по-лесно ще се премине от смесена реч към истински билингвизъм, при който автоматично се задействат механизмите за превключване от кода на единия език към кода на другия.С оглед на психолого-педагогическите аспекти на обучението на децата билингви следва, да се акцентира върху интеркултурното образование, да се стимулира емоционалната интелигентност, да се насочват към конструиране на собствени знания на базата на опита и на взаимодействието със заобикалящата среда и да се поставят в позицията на партньори на учителя, да се въздейства върху родителската общност с цел изграждане на положителна мотивация към учебен труд.
Използването на интерактивните методи на обучение създава  възможност за повишаване на мотивацията на обучаваните, задържане на  вниманието им и поддържане на   тяхната активност, което подобрява процеса на усвояване на учебното съдържание.При прилагането им учителите търсят постигане на взаимодействие главно между самите ученици. Те не могат да заменят изцяло традиционните методи, защото са ориентирани главно към емоционалната страна в процеса на педагогическо общуване. От майсторството на учителя зависи подборът и ефективното им използване.
6.Целодневна организация на учебно-възпитателния процес.
Работата в ПИГ до голяма степен подпомага образователно- възпителния процес при първокласниците и второкласниците, усвояването на навици за учене и пълноценно оползотворяване на времето с различни дейности  и занимания по интереси.
7.Подготвителна група
В училището вече четвърта година функционира подготвителна група, която е от огромно значение за цялостното развитие на децата-билигви. Посещаването на подготвителната група е от изключителна важност за постигане готовност за училище. В програмата за задължителната подготвителна група са включени представи и понятия, които са необходими на детето за успешното му училищно обучение, като се акцентира върху придобиването на умения за обучение, а не върху самото обучение и ограмотяване, което е задача на началното училище.
Началното училище е една от първите публични институции в живота на всяко дете, където то има възможност да се срещне и да се научи да общува с културното многоообразие, да приеме различията, да се интегрира в социума и в същото време неговата индивидуалност да бъде в центъра на образователно-възпитателния процес.