Дейности насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално, междуинституционално ниво, както и обучения през учебната 2021/2022 година

 1. Тема: Обучение „Цялостен подход към многообразието“
 2. Място на провеждане: гр. Плевен
 3. Период: два календарни дни от 21.06.2022 г. до 22.06.2022 г.и включва:
 • 16 академични часа присъствено обучение
 1. Начален час – 10:00 часа
 2. Наименование на обучителната организация: Тръст за социална алтернатива

Проект  „Готови за многообразие“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 1. Брой педагогически специалисти заявили участие - 20
 1. Тема: Обучение „Компетентни образователни специалисти в среда на многообразие“
 2. Място на провеждане: гр. Плевен
 3. Период: три календарни дни от 23.06.2022 г. до 25.06.2022 г.и включва:
 • 24 академични часа присъствено обучение
 1. Начален час – 10:00 часа
 2. Наименование на обучителната организация: Тръст за социална алтернатива

Проект  „Готови за многообразие“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 1. Брой педагогически специалисти заявили участие - 20

Дейности насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешноинституционално, междуинституционално ниво, както и обучения през учебната 2021/2022 година

 1. Тема: Oбучениe с учители за прилагане на специализираната методика за обучение по БЕ по проект  BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното  образование“
 2. Място на провеждане: гр. Плевен, хотел „Балкан“
 3. Период: от 18.07.2022 г. до 20.07.2022 г.
 4. Начален час – Първи ден - начало 13,30 часа

Трети ден - край 12,30 часа

 1. Брой педагогически специалисти заявили участие - 2