Методическа работна среща

На 25.02.2015г. в НУ"Инж. Вълков"-Луковит се проведе методическа сбирка с началните учители относно аспектите за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес в начален етап под ръководството на ст. експерт по начално образование в РИО Ловеч г-жа Светла Христова.На срещата присъстваха начални учители от община Луковит и община Ябланица.Беше наблюдавана урок по български език и литература/ четене/ в І клас на тема: Запознаване със звук и буква Х. „ Хвърчило”, който беше умело поднесен от г-жа Силвия Христова.

За успеха на урока допринесе предварителната подготовка на учителката, която показа висока компетентност и педагогически такт. Ясното формулиране  целите - адекватни на възможностите на учениците, изложението на урока - добре конструирано и представено, разбираемо и достъпно, съобразено с интересите и потребностите на учениците, темпът на работа - съобразен с възможностите им. Урокът беше изпъстрен с разнообразни методи, техники и стратегии, така че учебното съдържание да бъде поднесено по максимално интересен начин.

На срещата бяха споделени добри практики от учителите по темите: "Прилагане на компетентностния подход в началния етап на основното образование"г-жа Цецка Томова и г-жа Росица Георгиева, "Съвременните интерактивни форми и методи в помощ на обучението на деца - билингви" г-н Милен Марков и г-жа Геновева Цветкова, "Изграждане на подходяща среда за насърчаване на четенето и постигане на базовата грамотност", г-жа Калинка Калчева, г-жа Ани Нейкова, г-жа Цветанка Боцова и г-жа Цветанка Лазарова.

         Срещата беше изключително интересна и ползотворна.На края г-жа Светла Христова обобщи, че използването на съвременни интерактивни методи и техники в обучението на деца-билингви е наложително, защото те правят процеса на обучение не просто разнообразен и интересен, но и ефективен, като повишават разбирането и мотивацията на учащите за активно включване в учебната работа.