Регионална среща

На 1 и 2 декември  2014 г. в СОУ „Хр. Ботев“,  гр.Враца беше проведена регионална среща за представяне на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020г./ до 2015 г. по разработване на училищни стратегически документи и механизъм за контрол на изпълнението им с обмен на добри практики. В срещата взеха участие експерти от МОН и началници на РИО, директори на училища, представители на местната власт и администрация, други заинтересовани страни от петте области в Северозападния регион – Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.

 

         Г-жа Божидарка Василева - директор на НУ"Инж.Вълков", гр.Луковит се включи в обсъждането на ефективни политики -представяне и обмен на идеи, опит и добри практики по темата на конференцията, като представи пред участниците доклад и презентация на тема " Прилагане на система за ранно предупреждение за преждевременно напускане от училище в НУ"Инж. Георги Иванов Вълков", гр.Луковит, обл. Ловеч".

         Получената информация и направените изводи от конференцията ще помогнат за разработване на стратегии за намаляване броя на преждевременно напусналите образователната система на общинско и училищно ниво.