Среща на тема „Ползата от редовно посещение на заниманията в група за задължително предучилищно образование“

396035066 786579903237641 720867106349853038 nВъв връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на 26.10.2023 г. в НУ „Инж. Вълков“ се проведе информационна среща на тема „Ползата от редовно посещение на заниманията в група за задължително предучилищно образование“. В срещата взеха участие 20 родители на деца от групата за задължително предучилищно образование. Целта на работата с родители е подобряване на уменията на родителите за полагане на грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на децата им, за тяхното образование и за техните интереси – отговорно родителство. Педагогическият съветник проведе беседа с родителите, те играха ролеви игри и дискутираха. Дейността ще допринесе за формирането на положителна нагласа спрямо образователния процес и ще мотивира родителите да осигурят редовна посещаемост на децата си на заниманията в групата за задължително предучилищно образование.