Съветник Йорданка Иванова проведе беседи с учениците от ІІІ и ІV клас

През месец октомври 2012 година, в НУ”Инж.Вълков”, във връзка с изпълнение на дейностите по програмата за национална кампания „Участвам и променям” и предвидената работа за превенция и противодействие на тормоза в училище, педагогическият съветник Йорданка Иванова проведе беседи с учениците от ІІІ и ІV клас, придружени с презентация „Агресията и училищния тормоз – можем да се справим с тях”. С цел привличане на вниманието на децата, осъзнаване на проблема и ограничаване на негативните прояви беше изготвено табло с послания „НЕ на тормоза в училище”. 

 

В продължение на цялата 2012/13 учебна година с учениците ще се работи за развитие на лични и социални умения, за формиране на ценности и нагласи , изключващи насилието като форма на поведение /толерантност, себеприемане и приемане на другите; себеизразяване и разбиране чувствата на другите; стимулиране на позитивна нагласа/.