Действия на персонала и учениците при пожар

        125783346 733847880556184 5635698243158787716 n  На 16.11.2020 г. в изпълнение на заповед  на Директора на НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит,  съгласно чл. 36, ал. 2, т. 2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), се проведе тренировка по изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите.

Тема на тренировката: “Действия на  персонала и учениците при пожар"

Цел на тренировката: да се подобрят уменията и се повиши готовността  при пожар.

Тренировката се проведе от 11:15 часа до 11.45 часа  на територията на НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ гр.Луковит. В тренировката взеха участие 220 бр. персонал и ученици от НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ гр.Луковит

Бяха отработени следните учебни въпроси:

1. Оповестяване на работещи и ученици.

2. Оценка на обстановката.

3. Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи  - практическо изпълнение.

 Евакуацията на сградата завърши за 3 минути и 13 секунди. Работещите и учениците се събраха на сборния пункт за евакуация, където бе извършена проверка на излезлите от сградата.

След края на евакуацията се  извърши обход в сградата за търсене на пострадали и установяване на щетите.

След отработване на учебните въпроси, директорът обяви край на тренировката.

На проведения анализ директорът направи разбор на действията и поведението на работещите и пребиваващите при изпълнение на поставените задачи и даде   много добра оценка на действията на работещите, учениците и аварийната група и направи следните изводи:

 При изпълнение на практическите дейности участващите притежават съответните умения и навици за справяне с възникналата извънредна ситуация в обекта.