През месец октомври 2013г. в НУ”Инж. Вълков” с учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас в часа на класа бяха проведени уроци, свързани с ранното кариерно ориентиране.

През месец октомври 2013г. в НУ”Инж. Вълков” с учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас в часа на класа бяха проведени уроци, свързани с ранното кариерно ориентиране.

Децата разказаха за мечтите си по темата: „Какво ще работя, когато порасна?”, научиха нови неща за различни професии,  попълниха въпросници за групиране на професиите по различни признаци, участваха в игри, свързани с професиите.


Хората, които осъществиха дейностите с децата са кариерни консултанти от Центъра за кариерно ориентиране в гр.Ловеч, които работят по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.