Проект „Заедно“

2

 

 

 

 

 

 

 

През месец септември 2016 г. в НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ започна  изпълнението на проект „Заедно“ с дейност „Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин“,  по процедура „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проект „Заедно“ е насочен пряко към децата в предучилищна възраст с цел благотворно въздействие върху тяхното ранно развитие.

На 18 април 2017г. по направление „Играя и спортувам“ се проведе педагогическа ситуация на тема „Златната ябълка“ – апликиране с учител Цветозара Теодосиева.  В рамките на  темата се създадоха  условия за взаимно опознаване на децата, развитие на умения за възприемане (слушане с разбиране); ориентиране в пространството, разширяване на знанията за ябълката, като плод; подобряване на уменията на децата за рисуване, оцветяване и апликиране.

Децата изработиха апликации с различни по вид конструкции и цвят ябълки, чрез изрязване и изкъсване, в еднослойна и двуслойна техника на апликиране.

Създадената ситуация е предпоставка за възпитаване на положително емоционално отношение към природата. Развиване на качествата прецизност, внимание, търпение и комбинативно мислене.