Поетичен рецитал под надслов „144 години безсмъртие“

1Годишнината от обесването на Апостола на свободата – Васил Левски  бе отбелязана с поетичен рецитал под надслов „144 години безсмъртие“  като част от представителните изяви на клуб „Краезнание“  в НУ“Инж.Г.Ив.Вълков с  ръководител г-жа Калинка Калчева“ по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Рециталът бе изнесен и при откриване на паметна плоча за съществувалия в миналото Бицовски хан – мястото, където Левски е пренощувал в Луковит при конвоирането му за София през 1873 година. Слово при откриването на плочата прочете г-жа Божидарка Василева - директор на НУ“Инж.Г.Ив.Вълков“,председателнаПостояннатакомисияпокултура, образование и спортприОбщинскисъвет-Луковит и членна УС наОбщинскикомитет "ВасилЛевски"-Луковит, която подчерта, че в нашата нова история няма друга такава личност, която да е останала незасегната от бурите на политическия и обществения живот, която така да респектира и вълнува нацията. Преди да открие паметната плоча, г-жа Василева благодари на членовете на общински комитет "Васил Левски", на Кметаг-н Грънчаров  и на всички родолюбиви  луковитчани, които спомогнаха за осъществяването на проекта. Песни за Апостола изпълниха учениците от ВГ „Весели гласчета“ с ръководител г-жа Габриела Пейчева.