ИНОВАЦИИ В НУ"Инж.Георги Ив.Вълков"

1Отминаха дните, когато се очакваше от учениците да седят безучастно по чиновете си, докато учителите изнасяха безкрайни лекции, очаквайки децата да попият информацията, която им предоставят наготово. В днешната образователна среда от учениците се очаква да си сътрудничат, да мислят критично, да работят заедно при разработването на иновационни проекти и дават отговори на сложни въпроси.
В подкрепа на тази мисия, много училища са започнали да вземат участие в практика, известна като Проблемно-базирано обучение (ПБО - PBL). То позволява на учителите да подпомогнат развитието на широк спектър от ключови умения за 21-ви век у своите ученици и дава възможност учениците да взаимодействат с учебния материал по ангажиращ ги, оригинален и забавен начин. PROBLEM BASED LEARNING- PBL METHOD Решаването на проблеми е процес, продължителна дейност, при която ние приемаме това, което знаем, за да открием това, което не знаем. Тя включва преодоляване на препятствия чрез генериране на хипо-тезиси, тестване на прогнози, и постигане на задоволителни решения. Решаването на проблеми е, и трябва да бъде съвсем реална част от учебната програма. Това предполага, че учениците могат да поемат част от отговорността за собствения си живот и да вземат лични действия за решаването на проблемите , решаването на конфликти, обсъждането на алтернативи, и да се съсредоточат върху мисленето като жизненоважен елемент от учебната програма. Това дава на учениците възможност да използват своите новопридобити знания в смислени, реални дейности и да ги подпомага при работа при по-високи нива на мислене. По проект ARS LONGA , част от програма ЕРАЗЪМ + в Испания се проведе обучение и практика по метода. Начално училище „Инж.Г.И.Вълков“ прохожда в прилагането на метода, като нов подход в педагогиката. Този механизъм е доказан като стимулиращ любопитството и желанието за разрешение на поставената тема. Ролята на учителя в PBL сесиите е само да навигира идеите, до които участниците достигат като им задава въпроси, насочва към решение на проблемите и предлага възможни източници на информация.