ЗАБАВНИ ЧАСОВЕ В ИНОВАТИВНО НУ “ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ“

 

1И тази учебна година иновативно НУ “Инж. Георги  Иванов Вълков“ продължава своите дейности във ФУЧ Английски език в I клас, с преподавател г-жа Габриела Пейчева, а във ФУЧ Математика – г-жа Цветозара Теодосиева. В заниманията в първи и четвърти клас, чрез въвеждане на Проектно-базираното обучение (ПБО) и използването на нови техники и рефлективни практики се подобрява пряко качеството на обучението, изграждат се допълнителни умения у учениците за позитивна култура на общуване, начини за откриване и решаване на проблеми, презентиране и анализ. Изгражда се емоционална среда за толерантно взаимодействие. В часовете се въвеждат практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене. Разчупвайки традиционния модел на преподаване във ФУЧ Английски език се използват интегрирани интерактивни методи на обучение, основаващи се на учене чрез правене и моделиране, развиване на компетентностите на учениците, насочени към активно учене и креативно мислене. Във ФУЧ Математика е създадена положителна нагласа за работа, дейностите са приятни, интересни, достъпни и полезни, те са очаквани с нетърпение от учениците. Проектно-базираното обучение и в двете групи е подчинено на темата „Геометричните фигури в нашия свят“ и осъществява връзка с математиката, околния свят, изобразителното изкуство, технологията и предприемачеството, български език и английски език. Малките ученици учат цветове, числа, броят фигури, създават рисунки и апликации, играят игри,  ползвайки различните фигури, а четвъртокласниците използват геометрични тела, за да правят проекти на улици в геометричен град. Първокласниците направиха различни видове „пица“, използвайки фигурите като хранителни продукти. Основната цел на тези занимания е учениците да успяват, да създават, да изобретяват, да бъдат екип! По този начин се стимулира желанието им за знания, повишава се мотивацията им за учене и като цяло се подобряват образователните им резултати.