Великден в иновативното училище

IMG 20210428 134315Начално училище ,,Инж. Георги Иванов Вълков“ в град Луковит е едно от иновативните училища в България. В училището са сформирани 2 групи в първи и трети клас, които факултативно изучават учебните дисциплини Английски език и Математика, като е заложено проектно-базираното обучение. Акцентира се върху овладяването на знания, формирането и развиването на умения и компетенции, необходими за решаване на реални проблеми и ситуации. Интересен момент от проектно-базираното обучение е подборът на теми, които да позволяват интегриране на знания от различни предметни области. Темата,,Великден“ се оказа подходяща за осъществяване на проектна дейност.

Целта на проектната работа е опознаване и съхраняване на българските традиции и ценности, толерантност към чуждите култури и традиции чрез иновативни дейности с учениците за развиване на тяхната мотивация за учене, креативност, усъвършенстване на комуникативните им умения и представяне на усвоени знания и умения пред аудитория.

За постигане на поставената цел се формулираха следните задачи:

1.      Учениците да влизат в ролята на изследователи, като работят по определен проблем. Да намерят оригинално решение при изпълнение на поставени задачи, като проявят творчество.

2. Да се работи в екипи и да се развиват комуникативните умения на учениците.

3. Да се повиши самочувствието на ученика от личния му принос в учебния процес.

Крайният продукт от реализацията на проекта „Великден“ се представи пред родителите от преподавателите на групите по Английски език и Математика в заключителен урок - тържествено събитие, в което се обобщиха придобитите знания за празника и традициите.

Реализацията на проектната работа премина през три етапа: организационен, оперативен, продуктивен. По време на организационния етап бе направена концептуалната рамка на проектната работа. Екипът учители изясни етапите, дейностите, критериите за оценка, формата за представяне на крайния резултат от проектната работа.

През оперативния етап учениците се запознаха с целта на урока и се разделиха на екипи според своите предпочитания. Първата задача на всички ученици бе да потърсят информация за празника Великден

в България и в Англия, да я синтезират и представят.

Учениците от екипа по Български език и литература се зае с издирването на специфични за празника рецепти, които да приготвят заедно със своите майки и баби. Научиха стихчета, носещи положителния заряд на празника, спряха се на някои от великденските рецепти –козунак, великденски сладки.

Екипът по английски език подготви картички с пожелания за празника, изработи табла с великденска украса.

Учениците от екип Математика изчислиха цената на обедно меню за празника, решаваха задачи, като при вярно решение поставяха буква под отговорите и прочетоха поздрав за всички присъстващи.

Отделните екипи изпълняваха с ентусиазъм своите творчески задачи.

На продуктивния етап, пред родители, първокласниците и третокласниците демонстрираха, че умеят да бъдат изследователи, да покажат творческото си мислене, да достигат до новото знание чрез решаване на проблемни ситуации и практическо изпълнение на проекти. Всички екипи демонстрираха своите проучвания на практика.

В края на урока учениците бяха удовлетворени, че познават българските традиции и тези на страната, чийто език изучават, имаха самочувствие от личния си принос в усвояването на знания и умения по темата,,Великден“, усетиха отговорността да работят в екип и полезността от прилагане на наученото на практика, което оставя по-трайни спомени, усъвършенстваха комуникативните и презентационните си умения. Учениците на практика демонстрираха, че учат не заради самото учене, а заради това да знаят и да използват своите знания и умения в живота, който е пълен с предизвикателства. Убедиха се, че проектно-базираното обучение им помага не само да научат нещо допълнително, но и да го прилагат в реалния живот. Урокът завърши с пожелание към всички присъстващи.