Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

1

 

 

            В периода от 01 до 03 ноември педагогическите специалисти от НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит се включиха  в обучение по избрана програма „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“. Продължителност на обучението - 48 часа, 3 квалификационни кредита. Обучението ще спомогне за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.