“Проектиране на приобщаваща среда в подкрепа на всички ученици, в това число и ученици със СОП“

erazmОт 1 ноември 2023 г. Начално училище „Инж. Георги И. Вълков“ започна изпълнението на новия Еразъм+ проект „Реализиране на дейности за образователна интеграция и мотивация на ромските ученици чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система и развиване на STEM уменията им“ по Ключова дейност 1, сектор Училищно образование, Мобилност на ученици и членове на персонала в училищното образование.

Нашето училище има добре дефинирана цел за следващите пет години, включително настоящото участие в програмата Еразъм+. Организациите, с които възнамеряваме да си сътрудничим отговарят на специфични характеристики, които ще спомогнат за постигане на целите и нуждите на училището. Образователните институции включени в проекта отговарят на условия, свързани с преподаването на STEM, имат опит по въпросите на приобщаването, както и иновативни методи в преподаването, така че да се увеличи максимално ползата взаимното ни сътрудничество. Ще се подобрят знанията и разбирането за STEM-базираното обучение и как то подпомага учениците да развият нови начини за мислене, насърчавайки любопитството и анализа, ще се повиши мотивацията на учителите за разширяване на методическите подходи и информираността за същността и спецификата на STEM подхода.

Основната ни грижа е да постигнем целите на програмата, за да се задълбочи търсенето на онези качествени характеристики, в които нашето училище изостава, а други училища са развити в този аспект. Ще търсим по-широко разбиране на практиките, политиките и системите на образованието и обучението в различните държави посредством контактите и сътрудничеството ни с различните партньори от нашите Еразъм+ групи, работещи в посока насърчаване на ценностите на приобщаването и многообразието, толерантността и демократичното участие, които ще съдействат за превръщането на образователната мобилност в реалистична възможност за всеки ученик в училищното образование.

Приоритет в дейността на училището е качественото образование и включването на ромските деца в образователния процес. Учителите търсят нови начини за реализиране на ефективна педагогическа дейност, за допълнителна образователна подкрепа на учениците, за да се изравнят стартовите им позиции с тези на техните връстници. Нашата организация има за цел професионалното развитие на учителите, укрепването на европейските връзки и обмена на добри практики. Запознаването с различни образователни системи и методи на обучение е основен приоритет на нашето училище.

За целта екип от 5 учители ще участва в структуриран курс в Атина, Гърция на тема “Проектиране на приобщаваща среда в подкрепа на всички ученици, в това число и ученици със СОП“.

Основни цели на проекта са :

  1. Предотвратяване на преждевременното напускане на училище и приобщаване на ромските ученици. Целта ще бъде постигната когато са налице условия, даващи възможност за приобщаване на тези ученици, а именно пълната им интеграция в класовете, постигане на резултати и изявите им в извънкласни занимания, независимо от техните способности, увреждания, заболявания, убеждения, етническа принадлежност.
  2. Повишаване нивото на знания, умения и способности на учителите. Надграждането на знанията, уменията и способностите на учителите са основен приоритет, който ще доведе до обезпечаване на образователното приобщаване на учениците, до готовност на учителите чрез комплексни грижи, координирани методи и похвати да окажат адекватна подкрепа за развитие и с постигането на тази цел ще успеем да създадем учителите на бъдещето. Добавената стойност на тяхното обучение се увеличава, тъй като те стават мултипликатори на знания в други училища през следващите години от тяхната кариера.
  3. Включване на родителите в учебния процес. Тази цел е пряко свързана с проблема с неадекватното участие на родителите в учебния процес. Участието на родителите обаче е важно, защото оказва значително влияние върху академичния успех и общото благосъстояние на учениците. Изследванията показват, че когато родителите участват в образованието на детето си, учениците са склонни да имат по-добри оценки, по-високи резултати от тестовете и по-положително отношение към училището. Освен това участието на родителите може да помогне за изграждането на по-силни взаимоотношения между родители, учители и ученици, което може да доведе до по-добра комуникация и сътрудничество, може също така да спомогне за оставането им в училище. Изпълнението на този проект може да бъде ценен инструмент за предоставяне на възможности за родителите да се учат един от друг, да създадат чувство за общност и да придобият нови умения и знания в подкрепа на образованието на детето си.
  4. Подобряване на метода на обучение STEM. STEM образованието е от съществено значение особено в сегрегирани училища като нашето, тъй като то подготвя учениците за бъдеща работна сила, осигурява им умения за критично мислене, решаване на проблеми и иновации, които са много търсени в днешната икономика. STEM дава на учениците в неравностойно положение достъп до най-новите технологии и научни разработки. Подкрепя равенството между половете, като насърчава момичетата да преследват кариера в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, традиционно доминирани от мъже области.
  5. Информираност за Европейския съюз. Чрез дейности за културен обмен учениците и персоналът ще си взаимодействат и ще се учат от връстници от други страни, насърчавайки разбирането и оценяването на различните култури в рамките на ЕС. Сътрудничеството и комуникацията между училищата ще засили чувството за споделена отговорност и обща цел. Създаването на учебна програма чрез интегриране на теми, свързани с ЕС, в уроци и дейности, ще повиши осведомеността на учениците и преподавателите за ЕС и неговата роля в света. Посещението на институции на ЕС ще предостави информация за историята, институциите, политиките и процесите на вземане на решения в ЕС. Самото участие във финансирана от ЕС програма Еразъм също може да предостави информация от първа ръка за нейните политики и инициативи.

Проектът е финансиран изцяло от Европейския съюз и е на стойност 19 095,00 евро.