Banner link

Проекти

Banner link

Проекти

НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит е иновативно училище за учебната 2020/2021 година

 

2109

 

С решение на Министерски съвет №584 е одобрен списъкът на иновативните училища за учебната 2020/2021 година.  Това са 504 иновативни училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. 14 са одобрените иновативни училища в област Ловеч. Сред одобрените училища под номер 172 в списъка е и НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит.

Иновациите са насочени към използване на нов метод на преподаване. Въвежда се проектно-базираното обучение във ФУЧ „Английски език“ с ръководител Габриела Пейчева – учител по английски език за учениците от първи клас и във ФУЧ „Математика“ с ръководител Цветозара Теодосиева – заместник-директор УД за учениците от трети клас.

Проектно-базираното обучение е различна техника на преподаване, която насърчава практиката на формиране на нови начини за учене, като се набляга на уменията за творческо мислене и позволява на учениците да открият, че има много начини за решаване на проблеми. Ние изграждаме самочувствие и увереност у учениците, за да ги подготвим за съвременния динамичен живот. Очакваме да се повиши успехът и интересът на учениците към заниманията в училище.

 

Завърши изпълнението на двегодишния проект  HEAL 

НУ“ИНж.Георги И.Вълков“ завърши изпълнението на двегодишния проект  HEAL  като част от програма Еразъм + . Планираните  дейности  на проекта  са изпълнени успешно. Като цяло проекта HEAL надхвърли всички очаквания и преодоля първоначално поставените цели. Той успя да включи почти всички местни общности в градовете, в  които се изпълнява и разпространението на резултатите от него е на отлично ниво с много активно участие в тази област от всички партньори.  Всички планирани дейности са осъществени  по план и в някои случаи са преработени, надградени са с нови , свързани с първоначално одобрените. Във връзка с предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и прилагането на разпоредбите в случаи на непреодолима сила - Форс форсмажорните обстоятелства последната среща в България беше отменена. Във всеки случай проектът HEAL  продължи да обслужва своите образователни цели, чрез телеконференции и методи за дистанционно обучение, така че дори при тези трудни условия нашите ученици  се възползваха  максимално от него.

Пълни описания и подробни отчети можете да намерите на уебсайта на проекта:

http://1dimkarpen.eyr.sch.gr/heal/?fbclid=IwAR18kONL0EFRD6fiZe88PTGaCAoeFLUGFCMUxiFsF99gFCAZmv6PN7qka_0

 

 

 

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020).

От месец юни за децата от подготвителната група при НУ „Инж. Вълков“ – гр. Луковит се създаде организация за провеждане на присъствено допълнително обучение по български език с цел осигуряване на възможности за постигане на компетентностите по образователното направление „Български език и литература“ и достигане на готовност за постъпване в училище по
Под ръководството на г-жа Екатерина Трифонова децата си припомниха свои любими приказки и стихотворения, подобриха комуникативните си умения, научиха нови игри и се забавляваха.

 

клуб "Дигитална работилница" по проект BG05M2OP001-2.012-0001

 1

Успешно завърши работата на клуб "Дигитална работилница" по проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. - "Образование за утрешния ден". В електронната книжка - представителна изява за завършването на клуба, са поместени творби и електронни ресурси на учениците от сборната група -III-IV клас с ръководител Калинка Калчева.

 

 

Проект на НУ"Инж.Георги Иванов Вълков" - Луковит за кандидатстване

  за включване в списъка на иновативните училища.

 

Прочети още...