Banner link

Проекти

Banner link

Проекти

НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит е иновативно училище за учебната 2020/2021 година

 

2109

 

С решение на Министерски съвет №584 е одобрен списъкът на иновативните училища за учебната 2020/2021 година.  Това са 504 иновативни училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. 14 са одобрените иновативни училища в област Ловеч. Сред одобрените училища под номер 172 в списъка е и НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит.

Иновациите са насочени към използване на нов метод на преподаване. Въвежда се проектно-базираното обучение във ФУЧ „Английски език“ с ръководител Габриела Пейчева – учител по английски език за учениците от първи клас и във ФУЧ „Математика“ с ръководител Цветозара Теодосиева – заместник-директор УД за учениците от трети клас.

Проектно-базираното обучение е различна техника на преподаване, която насърчава практиката на формиране на нови начини за учене, като се набляга на уменията за творческо мислене и позволява на учениците да открият, че има много начини за решаване на проблеми. Ние изграждаме самочувствие и увереност у учениците, за да ги подготвим за съвременния динамичен живот. Очакваме да се повиши успехът и интересът на учениците към заниманията в училище.

 

Завърши изпълнението на двегодишния проект  HEAL 

НУ“ИНж.Георги И.Вълков“ завърши изпълнението на двегодишния проект  HEAL  като част от програма Еразъм + . Планираните  дейности  на проекта  са изпълнени успешно. Като цяло проекта HEAL надхвърли всички очаквания и преодоля първоначално поставените цели. Той успя да включи почти всички местни общности в градовете, в  които се изпълнява и разпространението на резултатите от него е на отлично ниво с много активно участие в тази област от всички партньори.  Всички планирани дейности са осъществени  по план и в някои случаи са преработени, надградени са с нови , свързани с първоначално одобрените. Във връзка с предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и прилагането на разпоредбите в случаи на непреодолима сила - Форс форсмажорните обстоятелства последната среща в България беше отменена. Във всеки случай проектът HEAL  продължи да обслужва своите образователни цели, чрез телеконференции и методи за дистанционно обучение, така че дори при тези трудни условия нашите ученици  се възползваха  максимално от него.

Пълни описания и подробни отчети можете да намерите на уебсайта на проекта:

http://1dimkarpen.eyr.sch.gr/heal/?fbclid=IwAR18kONL0EFRD6fiZe88PTGaCAoeFLUGFCMUxiFsF99gFCAZmv6PN7qka_0

 

 

 

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020).

От месец юни за децата от подготвителната група при НУ „Инж. Вълков“ – гр. Луковит се създаде организация за провеждане на присъствено допълнително обучение по български език с цел осигуряване на възможности за постигане на компетентностите по образователното направление „Български език и литература“ и достигане на готовност за постъпване в училище по
Под ръководството на г-жа Екатерина Трифонова децата си припомниха свои любими приказки и стихотворения, подобриха комуникативните си умения, научиха нови игри и се забавляваха.

 

клуб "Дигитална работилница" по проект BG05M2OP001-2.012-0001

 1

Успешно завърши работата на клуб "Дигитална работилница" по проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. - "Образование за утрешния ден". В електронната книжка - представителна изява за завършването на клуба, са поместени творби и електронни ресурси на учениците от сборната група -III-IV клас с ръководител Калинка Калчева.

 

 

Проект на НУ"Инж.Георги Иванов Вълков" - Луковит за кандидатстване

  за включване в списъка на иновативните училища.

 

Европейски проект „H.E.A.L“ , Health Education And Learning пo Програмата „Еразъм+

Екипът на НУ”Инж. Георги И. Вълков започна работа по вторият Европейски проект „H.E.A.L“ , Health Education And Learning пo Програмата „Еразъм+, включващ Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Чрез проекта ще бъде въведен новаторски подход в образованието, ще се подобри обучението по английски език, ще бъдат разглеждани текущи здравни проблеми като недохранване,, затлъстяване, зависимости (наркотици, алкохол, пушене, електронни медии, хазарт), междуличностни отношения, електронно и физически тормоз и др. Проектът преди всичко, има за цел да се справи с проблема на учениците, които не желаят да посещават училище и впоследствие да се предотврати преждевременното напускане . Това е най-добрият начин да се гарантира оцеляването на европейския дух, както е обявено от директивите за Европейския Съюз и конституционните документи. Проекта има два основни лъча. Първият е насочен към учителите, а вторият –към учениците. В последно време в образователната методология се прилага като един от най-ефективните методи за преподаване така нареченото "проектно базирано обучение" (PBL). Тъй като методът вече се прилага в повечето участващи държави, се счита за подходящо да се обсъдят и обменят добри практики и опит. Вторият методологичен подход към психическото благосъстояние и психичното здраве е т.нар. Подход "Умения за живот", който се въвежда от Британския съвет в Гърция. Преподаването чрез PBL и „Умения за живот“ ще даде възможност на учениците да подобрят представянето си по ключови теми като математика, наука и грамотност и понастоящем е най-иновативният образователен подход. Подкрепяйки двата основни "лъча", ще изпълним нашия първи приоритет (справяне с ранното отпадане от училище), както и приоритетите, отнасящи се до "социалното приобщаване" и насърчаването на придобиването на умения и компетенции (здравословни навици). Партньори в проекта са Италия, Литва, Гърция, Турция и Полша. Подпроектите са следните: 1. Опознаване на партньорите ми 2. Здравето като културно и социално добро: Исторически възприятия, обичаи, вярвания и фолклор 3. Междуличностни отношения, развиване на умения за справяне с безпокойство и страх 4. Зависимост (наркотици, алкохол , тютюнопушене, електронни медии, хазарт). 5. Естествен живот, упражнения и здравословен начин на живот, ваксиниране 6. Здравословно хранене, здраве и консумация 7. Социално емоционално развитие, самочувствие - развитие на уменията. Ценности на живота (уважение, любов, мир, сътрудничество, отговорност, толерантност, свобода, честност) Всички дейности са насочени към нуждите на учителите и учениците.Обучавайки се и обменяйки опит със свои колеги от други европейски страни, преподавателите ще повишат своята професионална квалификация, ще усвоят иновативна методология, ще доразвият своята креативност и ще подобрят личностните си компетенциии като това ще доведе до въвеждане на нови начини и инструменти на преподаване, които ще повишат качеството на предлаганото обучение.

Проведе се Първата транснационална международна среща по проект

ARS LONGA, ALL Right, Students

ВИЖ ТУК

 

 

 

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1

Учредяване на Съвета „Твоя час“ в състав:

1.      Виолета Йорданова – началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“

2.      Пенка Йотова Василева – старши учител

3.      Цеца Кирова Йончева – учител-пенсионер

4.      Невяна Миткова Милчева - родител

5.      Цветослава Павлинова  Христова– родител

 

Съветът „Твоя час“ разработва и приема правила за работата си. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя  на съвета и участниците в заседанието. Оригиналните протоколи се съхраняват в класьор в канцеларията на училището.

Учителите  работят с групи по проект „Твоя час – фаза І“за учебната 2016/2017 година, както следва:

Ръководител на проекта

Длъжност

Група

Клас

Брой часове

Брой ученици

1.

Росица Георгиева

Старши учител

Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ

 

 

І клас

80

10

2.

Еленка Бойчинова

Старши учител

Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ

ІІ клас

80

10

3.

Силвия Христова

Старши учител

Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ

ІІІ клас

80

10

4.

Маруся Панова

Старши учител

Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ

 

 

ИИД“Танцът в нас“

ІІІ клас

 

 

 

 

ІІІ

клас

80

 

 

 

 

 

70

10

 

 

 

 

 

15

5.

Габриела Пейчева

Старши учител английски език

ИИД

„Българският фолклор - извор на родолюбие“

ІІ-ІІІ

клас

70

15

6.

Ани Нейкова

Старши учител

ИИД „Сръчни ръце“

ІV

клас

70

15

7.

Калинка Калчева

Старши учител

ИИД

“Краезнание“

ІV клас

70

15

8.

Йорданка Иванова

Педагогически съветник

ИИД“Чудесата на Уолт Дисни“

І клас

70

15

9.

Искра Иванова

Старши учител

ИИД“Театрално изкуство“

ІІ клас

70

15

 

 


 

НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит започна работа по

Програма: ЕРАЗЪМ +

Ключова дейност 2 Сектор „Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта“

ПРОЕКТ: ARS LONGA 2016-1-ES01-KA219-025144, CEIP SAN BARTOLOME

All Right, Students. Let’s make Ourselves Neighbours and Great Artists

Добре ученици, нека да се опознаем и да станем велики художници

Испания – координатор, партньори България, Гърция, Турция, Румъния и Полша

Дата на стартиране: 01.09.2016г.

Продължителност 24 месеца

Конкурс за детска рисунка на тема: „Да творим заедно и да станем приятели“

 


 

За поредна година работихме по схема „Училищен плод“ към ДФ „Земеделие“, където учениците получават пресни

плодове и зеленчуци два пъти седмично.

     От началото на 2015/2016 учебна година всички ученици и деца от училището получават мляко по схема "Училищно мляко". Кандидатстваме за участие като партньор по Европейски проект  ЕРАЗЪМ +.В рамките на  ключова дейност К2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.Училището ще има възможност да участва в секторни и междусекторни стратегически партньорства на европейско ниво.Стратегическите партньорства целят подкрепа за разработването, обмена и прилагането на иновативни практики на институционално, местно, регионално, национално и европейско ниво.Училището работи в eTwinning платформата по проект ARS LONGA , който е част от ЕРАЗЪМ +.

В дейностите по проекта учавстват всички ученици от училището. Бяха изработени коледни картички за всички страни, учавстващи в проекта, и съответно ние получихме  от Испания, Гърция, Румъния, Полша, Турция . Учениците записаха поздравителни видеоклипове за всяка страна с коледни песни и танци, които са качени в платформата и Youtube. Следващата задача беше опознаване и представяне на страна партнъор с пресентация. .Нашето училище представи Турция.  Общуването и сътрудничеството с тези страни води до обмяна на опит, идеи и иновации , които биха допринесли за разширяване на кръгозора на учениците и превръщане на уроците в интересни проекти.


 

Училището кандидатства и по проект Еразъм + , ключова дейност КД 1, в коята учители от училището ще учавстват в обучителни мобилности. Кандидатурата е свързана с обучителен курс в Лондон Великобритания на тема: "Иновативни методи в обучението на деца от етническите маалцинства". Целта е обогатяване на опита , езиковите компетентности на учителите и прилагане на модерните иновативни методи и технологии в обучението на децата-билингви.


 

           Кандидатствахме с проект към Национална кампания "За чиста околна среда - 2016" на тема:"Обичам природата  - и аз участвам"


 

      Кандидатствахме чрез общината по новата  ОП "Наука и образование за интелигентен разтеж"2014-2020, както следва:

 Подготвителната група е включена в проект "Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение", който е одобен.

По проект"Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и /или търсещи или получили международна закрила" с дейности насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда:

"В света на музиката"-ръководител Габриела Пейчева;

"Приказен свят"-ръководител Цветозара Теодосиева;

"Театрално студио" -ръководител Пелагия Тодорова;

""Рисувам света околомен"-ръководител Петя Вълчанова;

"Сръчни ръце"-ръководител Ани Нейкова;

"Фолклорна култура"-ръководител Геновева Цветкова;

"Цветарство"-ръководител Калинка Калчева;

"На работа ръчички"- ръководител Еленка Бойчинова;

"Етно денс"-ръководител Силвия Христова;

"Танцувай с мен"-ръководител Маруся Панова;

  Работа с родители-ръководител Йорданка Иванова


 

ПРОЕКТ „УСПЕХ” /  BG 051РО001 – 4.2.05-0001

«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

                                  УЧИЛИЩЕ ЗА  СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ                                                       

     Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

     Специфични цели са:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

      От месец декември 2014г. в НУ”Инж.Вълков” се работи по проект „УСПЕХ”.

     Бяха сформирани 12 групи за извънласни и извънучилищни дейности в 9 тематични направления: природоматематически науки, хуманитарни науки, комуникативни умения на чужд език, културни компетентности,  комуникативни умения на роден език, здравословен начин на живот, здравно образование, граждански компетентности и дигитални компетентности.

 

               Ателие "На работа ръчички"

               Клуб  "Европътешественик"

               Клуб "Магията на песента"

               Клуб  "Пейте с нас"

               Клуб  "Млад приложник-оригами"

               Клуб "Млади възрожденци /По следите на Апостола/"

               Клуб "Театрално изкуство"

               Клуб "В света на цветята"

               Клуб "Аз и другите"

               Клуб "Млад еколог и природозащитник"

               Клуб "Европейска кухня - какво да си сготвим и ядем в страните от ЕС"

              Клуб "Аз рисувам и пиша с моя приятел компютъра "

 

   В групите по проекта са включени 177 ученици от І до ІV клас. Децата с желание посещават заниманията, проявяват интерес към темите, по които се работи  и са доволни от участието си в дейностите.

                                                                                                                  


 

      Участниците в клуб  „В света на цветята” разширяват знанията си за цветята и отглеждането им, учат се да ги аранжират и подготвят като подарък. Дейностите в клуба помагат за възпитаване на естетическо чувство и любов към цветята у учениците, както и за създаване на полезни трудови навици.

На 03.02.2015 г. участниците в клуб „В света на цветята” от НУ " Инж.Вълков", гр.Луковит по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” /УСПЕХ/ посетиха магазин за цветя „Стема” с любезното домакинство на Стела Любомирова. С нейна помощ децата направиха своите първи стъпки в царството на цветарството - запознаха се с професията "флорист" и с особеностите при отглеждане на стайни растения. Имаха възможност да наблюдават аранжирането на цветя в букети – подготовката им като подарък.

 Стела Любомирова се включи и в занятието по проекта на 28.02.2015г., като помогна на момичетата от клуба да подготвят мини-изложба с различни аранжировки на цветя. Децата се справиха прекрасно със задачата да аранжират цветя от един вид и от няколко вида – показаха творчески заложби, старание и усет за красотата.

На 28.03.2015г. участниците в клуб „В света на цветята” посетиха Градински център в гр.Ловеч.  Децата разгледаха подготвени за засаждане градински растения и цветя. Научиха нови неща за цветарството и за инструментите, които се използват за работа в градината.


 

      В клуб „Аз и другите” децата се учат на положителни взаимоотношения с останалите. Те усвояват и затвърждават социални умения: за себепознание и саморегулация, за разпознаване и уважаване чувствата на другите, за разрешаване на конфликти без насилие, за изключване на насилието и позитивно общуване в училище и със семейството.


 

Целта на  клуб „Млади възрожденци /По следите на Апостола/” е да се опознае и съхрани делото на Апостола на свободата – Васил Левски, учениците да се възпитат в чувство на национална гордост и родолюбие. Дейностите включват среща с потомка на Витко Лалев от с.Голям  извор - оръжейник на Левски, среща с Цоло Сираков – радетел и организатор на дейности, свързани с чествания, посветени на Апостола, организирано посещение на Къкринското ханче и паметника на Левски в гр.Ловеч.

На 28.03.2015г. участниците в клуб „Млади възрожденци/По следите на Апостола/” посетиха Къкринското ханче, паметника и музея на Васил Левски в Ловеч.

Децата видяха мястото, където е заловен Апостола на свободата и научиха факти, свързани с живота и дейността му.


 

В клуб „Театрално изкуство” у децата се формира и развива интерес към театралното изкуство, разкриват се и се усъвършенстват артистичните им заложби, желанието им за участие в театрални постановки


 

КЛУБ "ЕВРОПЪТЕШЕСТВЕНИК"

1.                      Описание на проекта
От м. Ноември  2014 г. стартира  проект  „Успех”- „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Избраната област за извънкласна дейност за учениците от начален курс е „Комуникативни умения на чужд език”. Тя  се реализира чрез клуба „Европътешественик”. Проекта предвижда 40 учебни часа. В клуба са включени 15 ученика от ІІІ  клас след подадени заявления за участие от страна на родителя и ученика. Ръководител на клуба е преподавателят по английски език в начален курс Габриела Пейчева

2.                       Основни цели на Клуба „Европътешественик”:
Да се привлекат учениците към участие в извънкласни дейности, чрез които да бъдат развити техните езикови умения, да се обогати техният речник, да се повиши интеркултурното им образование, да се получат допълнителни познания по различни учебни дисциплини – география, природознание, литература, екология, изобразително изкуство, ИТ и др.
Важен принос на този проект към развитието на децата е творческата работа в екипи, както и възможността за виртуално опознаване на нови страни, на тяхната  история, природа, култура, традиции и празници. Вниманието е фокусирано върху затвърдяването и усъвършенстването на познанията по английски език и използването му в общуването между участниците. Важна задача е обогатяване на уменията на учениците в областта на съвременните технологии като компютри, мултимедия, фотография и др. Разнообразяване на училищния живот на учениците, като бъдат насърчавани тяхната инициативност и креативност.

3.                      Основни дейности:

· събиране и обмяна на материали и информация на английски език, свързани с културата, забележителностите, традициите и празниците на изучаваните  държави.

· изработване на компютърни презентации и мултимедиийното им представяне пред ученици, учители и родители.

· изработване на табла  на изучаваните държави и с националните им флагове.

Представителната изява на клуба събра учениците и учителите от НУ”Инж.Г.И.Вълков”. Клуб „Европътешественик” си има свой девиз:

ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ.

 ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЗНАЕМ.

 ДА СЕ НАУЧИМ ДА МОЖЕМ.

 ДА СЕ НАУЧИМ ДА БЪДЕМ.

 Участниците запознаха своите съученици със Европейския съюз, с неговите правила страни-членки , символи, химн знаме и виртуално се разходиха по картата на Европа. Те доказаха, че всички живеем в общ дом-Европа, независимо от различията-пол, цвят на кожата , етнос и религия. Представиха изработените табла със страните и националностите в Европа както и виртуалната разходка из Великобритания .Столицата Лондон грабна вниманието със своята история и забележителности. Накрая поздравиха всички гости с английска песен. Директора на НУ”Инж.Г.И.Вълков” Божидарка Василева  поздрави учениците и ръководителят на клуба с успешното представяне и с добре свършената работа. Пожела им успех в търсенето на нови светове и нови хоризонти.


 

В ателие „На работа, ръчички“ второкласниците  придобиват  умения и сръчности за изработване на различни красиви предмети. В заниманията през месец декември и януари направиха цветя и човечета  от отпадъчни материали,  чудесни картини от оцветени камъчета. Особено интересни бяха часовете, в които изработиха маска-домино. С голямо желание се включиха в изработването на пролетна украса за класната стая.

                                                           


 

От 2013/2014 учебна година се работи по НП "С грижа за всеки ученик", 4.3.Модул "Осигуряване на допълнително обучение на ученици от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка"която е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности. През учебната 2014/2015 година  работата по програмата продължава.

Сформирани са 9 групи, от които едната е в ПГ, със седем преподаватели, които работят по дейности по график.От писмените работи на учениците се наблюдават добри резултати и развитие в знанията на учениците.

                                                                  


 

 

От учебната 2013/2014година започнаха обученията на педагогическите специалисти по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година",

 Квалификацията на педагогическите специалисти се осъществява от университетски преподаватели и е от голямо значение за повишаване качеството на образованието

                                                                                    


 

в "НУ ”Инж.Георги Иванов Вълков” от 18.06.2012г.стартира проект „Нов шанс за успех процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG051PO001-4.3. 0001”Ограмотяване на възрастни”. Обучението е с продължителност 5 месеца / до  02.11.201г./. В края на курса за ограмотяване на възрастни ще се проведе финален изпит за оценяване на постиженията на обучаемите и на успешно завършилите ще се издаде удостоверение с което ще могат да продължат обучението си по проекта в V клас.
В училището бяха сформирани 3 групи по 15 обучаеми от ромски произход, с които работят по двама учители след обяд от 13.30 до 17.30 часа.
В проекта са предвидени две стипендии за обучаемите.Едната стипендия е за присъствие и се изплаща на обучаемите, които са присъствали в не по-малко от 80% от часовете за съответния ден.Дневната стипендия е в размер на 4 лв. на ден, а другата стипендия, която е в размер на 55 лв. е за успех и ще се изплати еднократно при спешно издържан финален тест.
Поставени в различни житейски ситуации „възрасните ученици”, вече осъзнали нуждата си от обучение, старателно изпълняват указанията на учителите и работят с комплекта материали за овладяване на учебното съдържание, предвидено в обучението.
Проектът стимулира младите хора, макар и на по-късен етап да получат образование, за да бъдат пълноценни граждани на Република България.