Banner link

Проекти

Banner link

ГЗПО подновяви работата си по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „АПСПО"

 

348377238_800433895120687_8661570341661104136_n.jpg

 

 

 

От 15.05.2023 година групата за задължително предучилищно образование към НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“, град Луковит поднови работата си по проект BG05M2ОP001- 3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката. Сформирана е една група от 5 деца, които получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководителя на групата, съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.