Banner link

Проекти

Banner link

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебните 2020-2021 и 2021-2022 години НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр.Луковит бе включено в дейностите по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , финансиран
от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът се реализира от Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР.
Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ има за цел да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на обучение от разстояние в електронна среда, да се осигурят условия за ефикасност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане. Проектът ще направи това като си поставя амбицията да задоволи 2 типа неотложни нужди: технически устройства за дистанционно обучение и умения на учениците, родителите и учителите да използват предоставените технически устройства за синхронни форми на онлайн обучение.

Проектът е на обща стойност 109562541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

В НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр.Луковит са осъществени следните дейности:

По дейност 1:  закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза.

Предоставени са 18 преносими компютри, 23 таблета за ученици и 7 лаптопа за учители, както и един универсален шкаф за зареждане.

По дейност 2:  Обучение на ученици.

Проведени са обучения на 21 групи със 107 ученици, под ръководството на 8 учители.