Проект „Готови за многообразие“ на Тръст за социална алтернатива по договор № BG05M2OP001-3.017-0043 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“).

 11

 

 

 

 

 

 

НУ „Инж. Вълков“ – гр. Луковит ще реализира проект „Готови за многообразие“ на Тръст за социална алтернатива по договор № BG05M2OP001-3.017-0043 – Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда (ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“).

 В основата на проект „Готови за многообразие“ стоят ценностите на антидискриминация, непредубеденост, равнопоставеност и уважение към многообразието в нашите общности, на работното място и в обществото като цяло. Проектът е насочен към образователните специалисти, като целта е те да бъдат подкрепени в усвояването на знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда.

 Партньори:

 Детска градина №2 „Усмивка“, с. Камбурово

Детска градина №1 „Радост“, гр. Омуртаг

Детска градина „Усмивка“, гр. Опака

IV Основно училище „Иван Вазов“, гр. Търговище

Средно училище „Любен Каравелов“, гр. Варна

Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Варна

Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна

Начално училище „Инженер Георги Иванов Вълков“, гр. Луковит

Продължителност на проекта: 17 месеца

Дейности:

 Дейност 1

Разработване на стратегия и план за установяване на качествена педагогическа практика в мултикултурна среда в партниращите учебни заведения

Дейност 2

Обучение „Готови за многообразие – Заедно към многообразието“, завършващо с присъждане на

квалификационни кредити

Дейност 3

Обучение „Цялостен подход към многообразието“, завършващо без присъждане на квалификационни кредити

Дейност 4

Обучение „Компетентни образователни специалисти в среда на многообразие“, завършващо без присъждане на квалификационни кредити.