Успешно приключи планираните за периода дейности по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ през изминалата учебна 2020/2021 година НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр. Луковит

207028202 227010239239898 8957553895354604515 nПрез изминалата учебна 2020/2021 година НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“- гр. Луковит успешно приключи планираните за периода дейности по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Включените 5 деца от Подготвителна група получиха възможност за постигане на по-високи компетентности по образователното направление „Български език и литература“ . По интересен и забавен начин те затвърдиха знанията си за звуковете и техните букви, научиха се самостоятелно да съставят разкази по сюжетни картини с обща тематика. Пренасяха се в чудния свят на приказките и разказваха за своите любими герои. За всички деца бяха осигурени учебни помагала и образователни игри. Благодарение на дадената възможност за допълнително обучение по български език, под ръководсвото на г-жа Трифонова, децата повишиха своята готовност за постъпване в първи клас.