Оценяване и класиране на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка обявена в АОП под № 9092316

ПРОТОКОЛ

По чл.192, ал.4 от ЗОП

 за извършване на подбор, оценяване и класиране на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и преработени хранителни продукти  за нуждите на НУ ”Инж. Георги Вълков”, гр.  Луковит” по обособени позиции“, обявена в АОП под № 9092316