Участие в конференция за представяне на добри практики

Директорът на Начално училище „Инж. Вълков“ гр. Луковит Божидарка Василева участва с презентация в конференция за представяне на добри практики от работата на училищата в Община Луковит, организирана от отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“.

Г-жа Василева представи политиките, които педагогическият екип прилага за превенция на преждевременно напускане от училище. Тя се спря на важните акценти в учебно-възпитателната работа през последната година, включващи интерактивното обучение, квалификация на педагогическите кадри, целодневна организация на образователния процес, извънкласни дейности, партньорство с други организации и успешни проекти по европейски и национални програми.