Занимания по интереси в ПИГ

Добра практика в НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ е да се организира свободното време на учениците така, че те да реализират потребностите си от изява и творческа свобода, да разгърнат интересите, мислите и въображението си. Място за реализация учениците намират в ПИГ.

  В училището посещенията в ПИГ са традиция, а часовете за занимания по интереси – очаквани и желани.Съдържанието, задачите и дейностите по интереси се обмислят и планират предварително от възпитателя на групата. Учениците се занимават с екологично образование, здравно образование, родолюбие, естетически дейности,  литературни дейности, хоби, дидактични игри, чрез които реализират потребностите от изява и творческа свобода. Акцентира се на актуалните събития през годината, предстоящи празници, значими прояви в родното място и други.

Под ръководството на възпитателите Пелагия Тодорова, Милен Марков, Петя Вълчанова, Тодор Атанасов и Еленка Бойчинова децата изготвиха табла с работите си в часовете за занимания по интереси. Таблата бяха поставени на видно място в  училищния коридор и  предизвикаха интерес и любопитство сред ученици, учители и родители.