Информационна среща на тема: „ Правата и задълженията на родителите в процеса на възпитание и обучение на децата“

 

396625626 321586387285541 5654786171413828893 n

 

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на 07.11.2023 г. в НУ „Инж. Вълков“ се проведе информационна среща на тема: „ Правата и задълженията на родителите в процеса на възпитание и обучение на децата“. В срещата взеха участие 20 родители на деца от групата за задължително предучилищно образование. Педагогическият съветник представи презентация по темата и разясни правата и задълженията на родителите.