Общи условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.nuvalkov.com

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта.

Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Ако не сте съгласни с тези условия - моля  не използвайте www.nuvalkov.com

Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2021 г.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 • Наименование:  Начално училище “Инж. Георги Иванов Вълков“
 • Булстат / ЕИК: 176654523
 • Седалище и адрес на управление: Област Ловеч, гр. Луковит,

ул. „Св.Св.Кирил и Методи“ 15                  

 • Длъжностното лице по защита на личните данни: Жана Караславова 0887108760, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Телефон.: 069 752 332
 •  Надзорни органи:

    Комисия за защита на личните данни

    Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

    Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 •    „НИЕ“, „ДОСТАВЧИКА“, „АДМИНИСТРАТОРА“ е НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“
 •   „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, е уебсайта www.nuvalkov.com;
 •   "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.nuvalkov.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;
 • „ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ“ по смисъла на настоящите Условия това са: всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.
 • "УСЛУГИ" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. За получаването на продукти се изисква заплащане.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „IP АДРЕС„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“

  1. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има право, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.
  2.  НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.
  3. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
  4. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.
  5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  предоставя,  НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.
  6. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
  7. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на  НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ които се задължават да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 2. Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.
 3. Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адреса посочен по-горе с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.
 4. Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.
 5. Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.
 6. Потребителят е длъжен да обезщети НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“   и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.
 7. Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“   и/или е довело до пропуснати ползи за НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“, нейни служители, потребители на услуги или за трети лица.
 8. Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“   единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.
 2. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.
 3. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.
 4. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 5. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 6. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 7. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.
 • НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за субективните възприятия и очаквания за качество и въздействние на предлаганите за продажба аудио и видеофалове от страна на Потребителя.
 • НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата.
 • НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

VII. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържащата се в сайта www.nuvalkov.com информация за:

 • текстoве
 • графични елементи
 • лого
 • снимков материал към страници, новини и събития
 • видеа
 • презентации

както и тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“, разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

Съдържанието в Сайта - текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“

Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на сайта и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ и тя не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.

VIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИКИ (Cookies)

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ няма да извършва обработване на лични данни на потребителите посещаващи сайта чрез автоматизирани технологии тип "бисквитки".

IX. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

X. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

XI. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия законодателството в Република

България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и

практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XXVII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.

Политика за поверителност на личните данни

1. Обща информация

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Приложение на настоящата Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни,  НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Последна актуализаця на настоящата Политика за поверителност е в сила от 01.06.2021 г.

2.1 Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: Начално училище “Инж. Георги Иванов Вълков“
 • Булстат / ЕИК: 176654523
 • Седалище и адрес на управление: Област Ловеч, гр. Луковит,ул. „Св.Св.Кирил и Методи“ 15          
 • Длъжностното лице по защита на личните данни: Жана Караславова 0887108760, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Телефон.: 069 752 332

2.2 Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
 • Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

3. Видове лични данни които събираме

3.1.Ние не събираме специални категории лични данни за Вас, като например лични данни, разкриващи:

 • расов или етнически произход
 • политически възгледи
 • религиозни или философски убеждения
 • членство в синдикални организации
 • обработка на генетични данни
 • биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице
 • данни относно здравословното състояние
 • сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице
 • лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления.

3.2. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата се свързват с Администратора, чрез контактна форма на сайта или по телефона.

Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки контактната форма на сайта или се свърже с Администратора по телефона, Администраторът събира и съхранява името, телефона и адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението.

Цел за която се събират данните: Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице и предоставяне на по-пълна информация за услугите, които предлага Администратора.

3.3. Лични данни събирани автоматично.

В нашия уебсайт  събираме данни за всички посетители, а именно:

 • IP адрес;
 • Идентификатор на браузъра;
 • История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание;
 • История на направените от вас търсения в нашите страници;

Цел за която се събират данните: Подобряване на сигурността на предоставените от Доставчика услуги и предотвратяване на злоупотреби с използването на потребителския акаунт от трети лица.

4. Цели при събирането на личните ви данни

4.1. Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да Ви осигурим достъп до уебсайта или услугите на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“, както и да осъществим взаимодействието Ви с такива услуги.

Понастоящем обработваме данните Ви с цел:

 • Обработка на запитвания
 • Оказване на съдействие
 • Персонализирана комуникация с вас
 • За нормалното функциониране на всички услуги в Сайта;
 • За осъществяване на контакт с лицето;
 • За подобряване ефективността и функционалността на Сайта;
 • За статистически цели;
 • За защита на информационната сигурност;

Предоставянето на личните Ви данни не е задължително. Ако обаче решите да не предоставяте личните си данни, може да нямате достъп за използване на някои от функциите на уебсайта.

4.2. Понастоящем не обработваме данните ви с цел изпращане на:

 • оферти
 • маркетингови съобщения

Ако планираме такива действия в бъдеще, то ще бъде направено само с предварителното ви съгласие.

5. Принципи при събирането на личните ви данни

Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • личните данни не се използват за профилиране;
 • личните данни не се използват за директен маркетинг;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

6. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването на личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни), ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин. НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ съхранява Вашите лични данни, събрани чрез Сайта, за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право.

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 1. Относно лични данни на лицата, които са направили запитване, чрез контактна форма на Сайта:
 •  до 1 година от изпращане на запитването, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.
 1. Относно лични данни на лицата които са направили запитване по телефона:
 • до 1 месец от извършването на запитването по телефона;

7. Предаване на лични данни за обработване

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога - и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Сайта или друг защитим обществен интерес;

Нашите служители и партньори са надлежно информирани, относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата Политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

8. Къде съхраняваме вашите лични данни

Вашите лични данни се съхраняват на сървъри, разположени в България. Събраните чрез Сайта Ваши лични данни ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани, разкривани и унищожавани в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и Република България.

9. Мерки за сигурност

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Всички наши служители са запознати с нашата политика за сигурност, предвидени в Закона за защита на личните данни. Личната информация на нашите Потребители е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители. Ние редовно проверяваме системите и процесите си за сигурност. Въпреки че предприемаме разумни мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме, че подобни събития няма да се случат и няма да носим отговорност пред посетители за всякакви подобни събития.

Имаме процедури за реакция при съмнение за нарушение на сигурността на данните. В случай на съмнение за нарушение на сигурността на данните ще уведомим както Вас, така и всички относими държавни институции.

В случай, че желаете да получите подробна информация, относно техническите и организационните мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас.

10. Лични дании на трети лица

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на       Администратора данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни.

Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, и всякакви други.

11. Съдържание от други компании

Сайтът може да съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с други компании. Администраторът не поема отговорност за претърпени вреди и загуби в следствие използването на тези сайтове. Физическите лица носят собствена отговорност при ползването на тези сайтове и следва да се запознаят с Политиките им на поверителност, тъй като техните политики за поверителност може да се различават от нашите.

12. Права на субектите на лични данни

12.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на посочения в секция „Контакти“.

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

12.2. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  ще Ви предостави при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

12.3. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“.

12.4. Право на изтриване ("да бъдеш забравен")

Вие имате правото да поискате от НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“.
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Администратора.

12.5. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ да провери точността на личните данни
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
 • НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ имат преимущество пред Вашите интереси.

12.6. Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“  с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

12.7. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

12.8. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от НУ “Инж. Георги Иванов Вълков“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Можете да упражните всички права и като се свържете с нас чрез имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Ние ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем подробно с процедурата за упражняване на Вашите права.

13. Актуализации на настоящата Политика за поверителност

Администраторът може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

Моля, погледнете посочената в началото дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност, за да видите кога е била последно актуализирана.